لیست اختراعات با طبقه بندی بین المللی B

تاریخ اظهارنامه: 1397/04/12
مالک/مالکان: حميدرضا اليكايي
تاریخ ثبت: 1398/01/20
مخترع/مخترعان: حميدرضا اليكايي
تاریخ اظهارنامه: 1397/06/07
تاریخ ثبت: 1398/01/20
مخترع/مخترعان: محمدعلي فراهي
تاریخ اظهارنامه: 1397/09/21
تاریخ ثبت: 1398/01/21
مخترع/مخترعان: اسكندر بابائي
تاریخ اظهارنامه: 1397/02/08
مالک/مالکان: آقاي حميد آرادفر
تاریخ ثبت: 1398/01/21
مخترع/مخترعان: حميد آرادفر