لیست اختراعات با طبقه بندی بین المللی B

تاریخ اظهارنامه: 1396/12/06
تاریخ ثبت: 1398/01/25
مخترع/مخترعان: محمد دباغ پور
تاریخ اظهارنامه: 1395/11/30
مالک/مالکان: آقاي امين نخعي
تاریخ ثبت: 1398/01/25
مخترع/مخترعان: امين نخعي
تاریخ اظهارنامه: 1396/10/26
تاریخ ثبت: 1398/01/27
مخترع/مخترعان: قاسم زحمتي آبگرگ
تاریخ اظهارنامه: 1396/01/21
تاریخ ثبت: 1398/01/27
مخترع/مخترعان: محمدمهدي اميدي
تاریخ اظهارنامه: 1397/09/19
تاریخ ثبت: 1398/01/28
مخترع/مخترعان: ايمان يوسفيان