لیست اختراعات با طبقه بندی بین المللی B

تاریخ اظهارنامه: 1396/10/25
مالک/مالکان: آقاي علي صفوي سهي
تاریخ ثبت: 1398/01/28
مخترع/مخترعان: علي صفوي سهي
تاریخ اظهارنامه: 1397/04/12
تاریخ ثبت: 1398/01/28
مخترع/مخترعان: احسان بهرامعلي
تاریخ اظهارنامه: 1397/01/07
تاریخ ثبت: 1397/01/07
تاریخ اظهارنامه: 1396/12/02
مالک/مالکان: امير ناجي آذرلو
تاریخ ثبت: 1398/02/02
مخترع/مخترعان: امير ناجي آذرلو
تاریخ اظهارنامه: 1397/02/23
تاریخ ثبت: 1398/02/02
مخترع/مخترعان: محمدحسين ابراهيمي