لیست اختراعات با طبقه بندی بین المللی B

تاریخ اظهارنامه: 1396/10/25
مالک/مالکان: آقاي عباس ملكي
تاریخ ثبت: 1398/02/08
مخترع/مخترعان: شيما فرخي عباس ملكي
تاریخ اظهارنامه: 1394/12/26
تاریخ ثبت: 1398/02/08
مخترع/مخترعان: رون اينگلز Rune INGELS
تاریخ اظهارنامه: 1397/06/04
مالک/مالکان: آقاي مهدي پورباقر
تاریخ ثبت: 1398/02/09