نسخه آزمایشی

لیست اختراعات با طبقه بندی بین المللی C01B 17/00

تاریخ اظهارنامه: 1398/05/15
تاریخ ثبت: 1398/11/08
مخترع/مخترعان: محمدرضا معتدل