لیست اختراعات با طبقه بندی بین المللی C01B 3/50

تاریخ اظهارنامه: 1399/08/10
تاریخ ثبت: 1400/07/24
مخترع/مخترعان: پیترو مورئو Pietro MOREO