لیست اختراعات با طبقه بندی بین المللی C01C 1/04

تاریخ اظهارنامه: 1388/09/04
تاریخ ثبت: 1389/09/22
مخترع/مخترعان: هان پات آ Han Pat A
تاریخ اظهارنامه: 1399/08/10
تاریخ ثبت: 1400/07/24
مخترع/مخترعان: پیترو مورئو Pietro MOREO