لیست اختراعات با طبقه بندی بین المللی C02F

تاریخ اظهارنامه: 1394/08/18
مالک/مالکان: آقاي مصطفي طالبي
تاریخ ثبت: 1398/02/24
تاریخ اظهارنامه: 1397/05/09
مالک/مالکان: آقاي رضا گودرزي
تاریخ ثبت: 1398/02/29
مخترع/مخترعان: رضا گودرزي