لیست اختراعات با طبقه بندی بین المللی C02F 1/00

تاریخ اظهارنامه: 1397/11/29
مالک/مالکان: آقاي حسين حليچي
تاریخ ثبت: 1398/06/23
مخترع/مخترعان: حسين حليچي