نسخه آزمایشی

لیست اختراعات با طبقه بندی بین المللی C02F 9/00

تاریخ اظهارنامه: 1398/07/25
مالک/مالکان: آقاي هادي مصيرنيا
تاریخ ثبت: 1398/12/05
مخترع/مخترعان: هادي مصيرنيا