لیست اختراعات با طبقه بندی بین المللی C03B

تاریخ اظهارنامه: 1396/12/12
تاریخ ثبت: 1396/12/12
مخترع/مخترعان: محمدعلي سلطاني زاد
تاریخ اظهارنامه: 1398/02/16
تاریخ ثبت: 1398/10/09
مخترع/مخترعان: مهرشاد ميرخاني
تاریخ اظهارنامه: 1390/12/13
مالک/مالکان: محمد كلاتي مقدم
تاریخ ثبت: 1392/02/17
مخترع/مخترعان: محمد كلاتي مقدم
تاریخ اظهارنامه: 1393/06/27
تاریخ ثبت: 1394/02/19
مخترع/مخترعان: مجيد لاله چيني
تاریخ اظهارنامه: 1393/07/30
مالک/مالکان: آقاي حسن فلك
تاریخ ثبت: 1394/04/23
مخترع/مخترعان: حسن فلك