نسخه آزمایشی

لیست اختراعات با طبقه بندی بین المللی C04B 28/00

پوشال پرليتي كولر
perlitic pad of evaporative cooler

تاریخ اظهارنامه: 1395/09/16
مالک/مالکان: آقاي مجيد بي پروا
تاریخ ثبت: 1396/07/11
مخترع/مخترعان: مجيد بي پروا

توليد سنگ جاسپر ايراني

تاریخ اظهارنامه: 1393/04/27
تاریخ ثبت: 1396/12/14
مخترع/مخترعان: محمدعلي اصغري