لیست اختراعات با طبقه بندی بین المللی C04B 35/00

تاریخ اظهارنامه: 1396/03/15
تاریخ ثبت: 1396/11/23
مخترع/مخترعان: سيد طه طالبيان
تاریخ اظهارنامه: 1396/06/25
تاریخ ثبت: 1397/07/07
مخترع/مخترعان: فرشاد سليماني فرد