نسخه آزمایشی

لیست اختراعات با طبقه بندی بین المللی C07C 39/11