لیست اختراعات با طبقه بندی بین المللی C08

تاریخ اظهارنامه: 1395/09/21
تاریخ ثبت: 1395/09/21
مخترع/مخترعان: علي خدايار