لیست اختراعات با طبقه بندی بین المللی C08B

تاریخ اظهارنامه: 1393/07/19
مالک/مالکان: آقاي محمد مدلليان
تاریخ ثبت: 1393/12/11
مخترع/مخترعان: محمد مدلليان