لیست اختراعات با طبقه بندی بین المللی C08B 37/08

تاریخ اظهارنامه: 1394/03/18
تاریخ ثبت: 1396/03/09
مخترع/مخترعان: ثاني عابديني
تاریخ اظهارنامه: 1395/03/24
تاریخ ثبت: 1397/04/19
مخترع/مخترعان: رامين محمدي آلوچه