لیست اختراعات با طبقه بندی بین المللی C08B 37/08

تاریخ اظهارنامه: 1400/03/26
مالک/مالکان: آقای مقداد نوخاصی
تاریخ ثبت: 1400/07/14