لیست اختراعات با طبقه بندی بین المللی C08C

تاریخ اظهارنامه: 1393/09/23
مالک/مالکان: سوسن رسولي
تاریخ ثبت: 1393/12/12
مخترع/مخترعان: سوسن رسولي