لیست اختراعات با طبقه بندی بین المللی C08J 11/00

تاریخ اظهارنامه: 1393/11/20
مالک/مالکان: فاطمه وحيديان
تاریخ ثبت: 1394/05/04
مخترع/مخترعان: فاطمه وحيديان