لیست اختراعات با طبقه بندی بین المللی C08J 3/20

تاریخ اظهارنامه: 1399/05/29
تاریخ ثبت: 1399/07/14
مخترع/مخترعان: عليرضا عبدالجوادي