لیست اختراعات با طبقه بندی بین المللی C08L 5/08

تاریخ اظهارنامه: 1397/06/25
مالک/مالکان: آقاي مهدي ظفري
تاریخ ثبت: 1399/03/19
مخترع/مخترعان: مهدي ظفري