لیست اختراعات با طبقه بندی بین المللی C09B

تاریخ اظهارنامه: 1393/06/29
مالک/مالکان: آقاي امين حجاريان
تاریخ ثبت: 1393/12/20
مخترع/مخترعان: امين حجاريان
تاریخ اظهارنامه: 1393/07/19
تاریخ ثبت: 1394/03/02
مخترع/مخترعان: مجتبي علائي نسب