نسخه آزمایشی

لیست اختراعات با طبقه بندی بین المللی C09D 11/00

تاریخ اظهارنامه: 1397/10/24
تاریخ ثبت: 1399/02/09
مخترع/مخترعان: علي احمدحسيني