لیست اختراعات با طبقه بندی بین المللی C09D 5/00

تاریخ اظهارنامه: 1395/03/12
تاریخ ثبت: 1396/10/20
مخترع/مخترعان: خليل گلنارنيك
تاریخ اظهارنامه: 1398/07/06
مالک/مالکان: آقاي يوسف كرمي
تاریخ ثبت: 1399/03/17
مخترع/مخترعان: يوسف كرمي