لیست اختراعات با طبقه بندی بین المللی C11

تاریخ اظهارنامه: 1396/10/24
تاریخ ثبت: 1396/10/24
مخترع/مخترعان: سيدآيت اله ميرفردوس
تاریخ اظهارنامه: 1396/05/26
تاریخ ثبت: 1398/02/29
مخترع/مخترعان: مجيد يوسف زاده
تاریخ اظهارنامه: 1397/03/05
تاریخ ثبت: 1397/03/05
مخترع/مخترعان: سيدعلي اندي كلائي