لیست اختراعات با طبقه بندی بین المللی C11

تاریخ اظهارنامه: 1399/09/22
تاریخ ثبت: 1399/11/14
مخترع/مخترعان: اميرحسين سيفي
تاریخ اظهارنامه: 1398/09/20
مالک/مالکان: آقاي سارمن زكاني
تاریخ ثبت: 1399/11/18
مخترع/مخترعان: سارمن زكاني