لیست اختراعات با طبقه بندی بین المللی C11

تاریخ اظهارنامه: 1399/12/24
تاریخ ثبت: 1401/01/20
مخترع/مخترعان: محمد شیرعلیان
تاریخ اظهارنامه: 1400/01/29
مالک/مالکان: نيما اميري
تاریخ ثبت: 1401/01/23
مخترع/مخترعان: نيما اميري
تاریخ اظهارنامه: 1400/11/13
مالک/مالکان: آقای عیسی سهرابی
تاریخ ثبت: 1401/03/09
مخترع/مخترعان: عیسی سهرابی
تاریخ اظهارنامه: 1400/04/02
تاریخ ثبت: 1401/03/17
مخترع/مخترعان: سارا کاکاوندملایر