لیست اختراعات با طبقه بندی بین المللی C11

تاریخ اظهارنامه: 1400/09/19
مالک/مالکان: سيدابراهيم وحدت
تاریخ ثبت: 1401/05/29
مخترع/مخترعان: سيدابراهيم وحدت