لیست اختراعات با طبقه بندی بین المللی C11

تاریخ اظهارنامه: 1393/10/30
مالک/مالکان: آقاي مهدي بلباسي
تاریخ ثبت: 1394/03/23
مخترع/مخترعان: مهدي بلباسي
تاریخ اظهارنامه: 1394/03/20
تاریخ ثبت: 1394/04/29
مخترع/مخترعان: علي شهيديان اكبر