لیست اختراعات با طبقه بندی بین المللی C11

تاریخ اظهارنامه: 1393/06/14
تاریخ ثبت: 1394/09/18
مخترع/مخترعان: الهه واثقي خوندابي
تاریخ اظهارنامه: 1394/02/23
تاریخ ثبت: 1395/01/17
مخترع/مخترعان: احمد اختري زواره
تاریخ اظهارنامه: 1393/12/01
مالک/مالکان: فاطمه ياوري
تاریخ ثبت: 1395/03/11
مخترع/مخترعان: فاطمه ياوري