لیست اختراعات با طبقه بندی بین المللی C11

تاریخ اظهارنامه: 1394/07/20
تاریخ ثبت: 1395/03/22
مخترع/مخترعان: رسول چوپاني زنجاني
تاریخ اظهارنامه: 1395/04/08
مالک/مالکان: آقاي محسن اسدي
تاریخ ثبت: 1395/07/07
مخترع/مخترعان: محسن اسدي
تاریخ اظهارنامه: 1394/11/20
مالک/مالکان: پان ته آ شيرويه
تاریخ اظهارنامه: 1395/03/29
مالک/مالکان: آناهيتا رضائي
تاریخ ثبت: 1395/09/14
مخترع/مخترعان: آناهيتا رضائي