لیست اختراعات با طبقه بندی بین المللی C11

تاریخ اظهارنامه: 1395/10/18
مالک/مالکان: آقاي اميد رجبي
تاریخ ثبت: 1396/07/05
تاریخ اظهارنامه: 1395/11/08
تاریخ ثبت: 1396/11/01
مخترع/مخترعان: مجتبي صراف پور