لیست اختراعات با طبقه بندی بین المللی C11

تاریخ اظهارنامه: 1396/10/15
مالک/مالکان: افروز زيرك زاده
تاریخ ثبت: 1397/08/01
مخترع/مخترعان: افروز زيرك زاده
تاریخ ثبت: 1399/02/14
مخترع/مخترعان: عليرضا خسروي