لیست اختراعات با طبقه بندی بین المللی C11

تاریخ اظهارنامه: 1398/03/01
مالک/مالکان: فاطمه فيض اللهي
تاریخ ثبت: 1399/07/15
مخترع/مخترعان: فاطمه فيض اللهي
تاریخ اظهارنامه: 1399/01/31
تاریخ ثبت: 1399/01/31