لیست اختراعات با طبقه بندی بین المللی C11D 3/00

تاریخ اظهارنامه: 1400/11/13
مالک/مالکان: آقای عیسی سهرابی
تاریخ ثبت: 1401/03/09
مخترع/مخترعان: عیسی سهرابی