لیست اختراعات با طبقه بندی بین المللی C14

تاریخ اظهارنامه: 1391/02/30
مالک/مالکان: مجيد قلهكي
تاریخ ثبت: 1391/05/01
مخترع/مخترعان: مجيد قلهكي
تاریخ اظهارنامه: 1399/07/09
تاریخ ثبت: 1399/12/26
مخترع/مخترعان: محمدرضا آصف شايان