لیست اختراعات با طبقه بندی بین المللی C14

تاریخ اظهارنامه: 1400/09/07
مالک/مالکان: خانم سوگند مستوفی
تاریخ ثبت: 1401/08/02
مخترع/مخترعان: سوگند مستوفی