نسخه آزمایشی

لیست اختراعات با طبقه بندی بین المللی C22B 15/00

تاریخ اظهارنامه: 1393/06/15
مالک/مالکان: آقاي ميثم رحماني
تاریخ ثبت: 1394/02/23
مخترع/مخترعان: ميثم رحماني