لیست اختراعات با طبقه بندی بین المللی D03D 29/00

تاریخ اظهارنامه: 1397/09/11
تاریخ ثبت: 1398/04/30
مخترع/مخترعان: منوچهر شيخ مظفري
تاریخ اظهارنامه: 1398/12/20
مالک/مالکان: مريم اكبري سرشوري
تاریخ ثبت: 1399/04/23
مخترع/مخترعان: مريم اكبري سرشوري
تاریخ اظهارنامه: 1398/08/14
تاریخ ثبت: 1399/04/23
مخترع/مخترعان: اسماعيل سلطاني
تاریخ اظهارنامه: 1397/12/04
مالک/مالکان: جميله آتش زبان
تاریخ ثبت: 1399/09/26
مخترع/مخترعان: جميله آتش زبان