لیست اختراعات با طبقه بندی بین المللی D04G 3/00

تاریخ اظهارنامه: 1399/03/17
مالک/مالکان: فرزانه روستائي
تاریخ ثبت: 1399/11/20
مخترع/مخترعان: فرزانه روستائي
تاریخ اظهارنامه: 1399/02/17
مالک/مالکان: مهناز كريمي
تاریخ ثبت: 1399/08/17
مخترع/مخترعان: مهناز كريمي
تاریخ اظهارنامه: 1400/01/29
مالک/مالکان: محمود كشتكار
تاریخ ثبت: 1400/07/29
مخترع/مخترعان: محمود كشتكار