لیست اختراعات با طبقه بندی بین المللی D04G 3/02

تاریخ اظهارنامه: 1396/09/21
مالک/مالکان: مژگان اردلاني
تاریخ ثبت: 1398/01/10
مخترع/مخترعان: مژگان اردلاني
تاریخ اظهارنامه: 1395/02/24
تاریخ ثبت: 1395/09/15
مخترع/مخترعان: منوچهر شيخ مظفري
تاریخ اظهارنامه: 1398/10/12
مالک/مالکان: پري اسكندري قلعه
تاریخ ثبت: 1399/03/10
مخترع/مخترعان: پري اسكندري قلعه
تاریخ اظهارنامه: 1398/08/17
مالک/مالکان: ليدا كهزادي فراشي
تاریخ ثبت: 1399/04/23
مخترع/مخترعان: ليدا كهزادي فراشي