نسخه آزمایشی

لیست اختراعات با طبقه بندی بین المللی D04G 5/00

تاریخ اظهارنامه: 1399/03/17
تاریخ ثبت: 1399/11/20
مخترع/مخترعان: فرزانه روستائي