لیست اختراعات با طبقه بندی بین المللی E01B 29/16

تاریخ اظهارنامه: 1400/04/21
تاریخ ثبت: 1400/09/02
مخترع/مخترعان: ابوالحسن اكرمي