نسخه آزمایشی

لیست اختراعات با طبقه بندی بین المللی E01F 9/00

تاریخ اظهارنامه: 1395/07/12
تاریخ ثبت: 1396/08/06
تاریخ اظهارنامه: 1396/03/28
تاریخ ثبت: 1397/05/27
مخترع/مخترعان: علي آقا عبدالرحمني
تاریخ اظهارنامه: 1396/11/02
مالک/مالکان: خانم سارا شيبي
تاریخ ثبت: 1399/04/24
مخترع/مخترعان: سارا شيبي