لیست اختراعات با طبقه بندی بین المللی E02D 27/42

تاریخ اظهارنامه: 1394/11/04
مالک/مالکان: آقاي محمد موحدي
تاریخ ثبت: 1395/08/01
مخترع/مخترعان: محمد موحدي
تاریخ اظهارنامه: 1400/09/15
مالک/مالکان: علي دانيالي
تاریخ ثبت: 1401/02/04
مخترع/مخترعان: علي دانيالي