لیست اختراعات با طبقه بندی بین المللی E02D 3/00

تاریخ اظهارنامه: 1395/10/04
مالک/مالکان: آقاي بهمن نيرومند
تاریخ ثبت: 1396/04/24
مخترع/مخترعان: بهمن نیرومند