لیست اختراعات با طبقه بندی بین المللی E04

تاریخ اظهارنامه: 1393/11/01
تاریخ ثبت: 1398/01/18
مخترع/مخترعان: حسين بادوام كيكانلو
تاریخ اظهارنامه: 1397/08/28
تاریخ ثبت: 1398/02/04
مخترع/مخترعان: وحيد بافنده فروتقه
تاریخ اظهارنامه: 1396/09/14
تاریخ ثبت: 1398/02/29
مخترع/مخترعان: عباس صاحب جلال
تاریخ اظهارنامه: 1395/10/12
مالک/مالکان: آقاي عليرضا رئيسي
تاریخ ثبت: 1398/03/25
مخترع/مخترعان: علیرضا رئیسی