لیست اختراعات با طبقه بندی بین المللی E04B 1/00

تاریخ اظهارنامه: 1395/02/31
مالک/مالکان: آقاي محمد نيازي
تاریخ ثبت: 1398/03/27
مخترع/مخترعان: محمد نيازي
تاریخ اظهارنامه: 1397/11/15
تاریخ ثبت: 1398/10/08
مخترع/مخترعان: محمد محمدی
تاریخ اظهارنامه: 1397/03/28
مالک/مالکان: آقاي رضا قنبري
تاریخ ثبت: 1398/10/08
مخترع/مخترعان: رضا قنبري
تاریخ اظهارنامه: 1391/02/30
مالک/مالکان: مجيد قلهكي
تاریخ ثبت: 1391/05/01
مخترع/مخترعان: مجيد قلهكي