لیست اختراعات با طبقه بندی بین المللی E04B 1/02

تاریخ اظهارنامه: 1395/12/01
مالک/مالکان: آقاي مصطفي مهرآرا
تاریخ ثبت: 1396/03/09
مخترع/مخترعان: مصطفي مهرآرا
تاریخ اظهارنامه: 1391/08/10
مالک/مالکان: منوچهر ذوالقدري
تاریخ ثبت: 1392/02/11
مخترع/مخترعان: منوچهر ذوالقدري
تاریخ اظهارنامه: 1399/12/06
مالک/مالکان: محمد صابري
تاریخ ثبت: 1400/09/06
مخترع/مخترعان: محمد صابري